Trường Nhật Ngữ Sendai

Trường Nhật Ngữ An Language

Trường Nhật Ngữ Akamonkai

Trường Nhật Ngữ Katugaku Shoin

Trường Nhật Ngữ MCA

Trường Nhật Ngữ Unitas

Trường Nhật Ngữ Waseda

Trường Nhật Ngữ Yoshida

Trường Nhật Ngữ Sapporo